เคมีของกล่องโฟม

foam


ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

สาระที่ 2 : ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

ว 2.2 ม. 3/2 อธิบายแนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

สาระที่ 3 : สารและสมบัติของสาร
ว 3.2 ม.4-6/6  อภิปรายการนำพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลที่เกิดจากการผลิตและใช้พอลิเมอร์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม


ร่วมสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ วิทย์สนุกรอบตัว

Comments

comments

You May Also Like