มาร่วมเขียน STEM for Life

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมเขียนตัวอย่าง STEM for Life เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ลักษณะเนื้อหา

  • อธิบายการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ โดยมีการนำเข้าสู่เนื้อหาที่น่าสนใจ และอธิบายหลักวิชาการ (Basic knowledge) ที่เกี่ยวข้อง
  • เน้นเนื้อหาหลักเพียง 1 เรื่อง ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์ หรือ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยระบุตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
  • มีการทิ้งท้ายให้ผู้อ่านคิดต่อ หรือตั้งคำถามที่ท้าทายความคิด
  • ต้องไม่นำเสนอเนื้อหาที่ส่งเสริมให้กระทำผิดกฎหมาย ศีลธรรม จารีตประเพณี และเรื่องที่ก่อให้เกิดอันตราย

2. ความยาวเนื้อหา

  • เนื้อหาที่ไม่รวมรูปประกอบ มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 โดยใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16

3. รูปประกอบ

  • มีรูปประกอบตัวอย่าง STEM for Life อย่างน้อย 1 รูป เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ โดยรูปที่ใช้ต้องถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์

สำหรับตัวอย่าง STEM for Life ที่ผ่านการพิจารณาและได้รับการเผยแพร่ในเว็บไซต์ จะได้รับหนังสือขอบคุณหรือของ ที่ระลึกสำหรับการสนับสนุนด้านการศึกษาตามหลักเกณฑ์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบบันทึกในการเขียนได้ที่นี่  download

ส่งตัวอย่าง STEM for Life หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: stemforlife@ipst.ac.th