เกี่ยวกับเรา

สะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ที่อาศัยกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) หรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินการพัฒนาศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติและเครือข่ายสะเต็มศึกษา รวมทั้งพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษามาในระยะหนึ่งแล้ว อย่างไรก็ตามเพื่อให้เห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการนำวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม ไปใช้ชีวิตหรืออาชีพนั้น จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานชุดหนึ่งเพื่อดำเนินการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 • ผศ. ดร. วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์
  ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) – ประธาน
 • ผศ. วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์
  ข้าราชการบำนาญ /คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี – คณะทำงาน
 • รศ. ธีรวัฒน์ ประกอบผล
  อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง – คณะทำงาน
 • นายดุสิต สุขสวัสดิ์
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง – คณะทำงาน
 • นายเฉลิมชัย วัดเข้าหลาม
  ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชวินิต – คณะทำงาน
 • นายมานะ อินทรสว่าง
  ครูชำนาญการ โรงเรียนศึกษานารี – คณะทำงาน
 • นายสุรัชน์ อินทสังข์
  นักวิชาการอิสระ – คณะทำงาน

ขณะนี้ ได้เผยแพร่ตัวอย่าง STEM for Life ที่สอดคล้องกับเนื้อหาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้เห็นการนำองค์ความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง โดยมีตัวอย่างการเชื่อมโยงหลักการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม กับประเด็นหรือเหตุการณ์ที่น่าสนใจผ่านการเล่าเรื่องแบบบทสนทนา การนำความรู้ไปใช้ในอาชีพต่าง ๆ และการทดลองหรือประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อแก้ไขปัญหา เป็นต้น  ปัจจุบันเว็บไซต์ แบ่งออกเป็น 2 หมวดหมู่ ได้แก่ หมวดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหมวดคณิตศาสตร์ ซึ่งในอนาคตจะมีการเพิ่มเติมเนื้อหาสาระในด้านอื่น ๆ ต่อไป ผู้อ่านสามารถสืบค้นเรื่องที่สนใจได้จากคำสำคัญที่ปรากฏในตัวอย่าง หรือตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

คณะทำงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตัวอย่างการนำวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม ไปใช้ในชีวิตและอาชีพ หรือ STEM for Life  นี้ จะเป็นแหล่งข้อมูลให้กับครู บุคลกรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ นำใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนให้สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง ตลอดจนเห็นความสำคัญและเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต

Stem covers