ประเภทของถุงพลาสติก

39_plastic bag


ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร

ว 3.2  ม. 4-6/6  อภิปรายการนำพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลที่เกิดจาการผลิตและใช้พอลิเมอร์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม


ร่วมสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ วิทย์สนุกรอบตัว

 

Comments

comments

You May Also Like