วิทย์ของไบโอดีเซลล์

biodiesel


ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

สาระที่ 3 : สารและสมบัติของสาร

ว 3.2 ม.2/2 ทดลอง อธิบาย และเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาต่าง ๆ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ว. 3.2 ม.4-6/8 ทดลองและอธิบายองค์ประกอบประโยชน์ และปฏิกิริยาบางชนิดของไขมันและน้ำมัน


ร่วมสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ วิทย์สนุกรอบตัว

Comments

comments

You May Also Like