วิทย์ของการต้มไข่

egg


ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 

สาระที่ 3 : สารและสมบัติของสาร

ว. 3.2 ม.2/3 สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของสารเคมี ปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

สาระที่ 8 : ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ว. 8.1 ม. 1-3/1 ตั้งคำถามที่กำหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สำคัญในการสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้


ร่วมสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ วิทย์สนุกรอบตัว

Comments

comments

You May Also Like