โลกนี้มีเรื่องราวมากมายที่เราคิดไม่ถึง

ชีวิตของเรามีวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวมากมาย เมื่อเราอธิบายสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิทยาศาสตร์ หาวิธีการแก้ปัญหาด้วยวิทยาศาสตร์ สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะทำให้ชีวิตเราสะดวกสบายขึ้นมากมาย

มนุษย์ในยุคหินการดำรงชีวิตจะต้องมีเครื่องมือในการต่อสู้กับสัตว์ต่าง ๆ ที่แข็งแรงกว่าโดยมนุษย์จะใช้หินโดยทุบหินเป็นชิ้นเล็ก ๆ เพื่อให้สะดวกแก่การใช้งาน ต่อมาฝนหินให้แหลมคมเพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งานลักษณะต่าง ๆ มนุษย์เริ่มมีการสังเกตธรรมชาติพร้อมกับค้นหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้มนุษย์มีชีวิตอยู่ในธรรมชาติได้ การสังเกตและการหาวิธีแก้ปัญหาถือว่าเป็นจุดกำเนิดของวิทยาศาสตร์ มนุษย์หาวิธีในการขนย้ายของหนัก ๆ จนได้คิดค้นล้อขึ้นมา จากนั้นได้นำล้อมาสร้างเป็นพาหนะต่าง ๆ และนำการเคลื่อนที่ในลักษณะของล้อมาสร้างเป็นเครื่องกลอื่น ๆ ได้อีกมากมาย

มนุษย์เริ่มสังเกตดวงดาว แต่ละวันจะเริ่มสังเกตจากเวลาที่ดาวซิริอัสปรากฎขึ้น ได้กำหนดตารางเวลาของดวงดาวแล้วคำนวณเวลา ส่วนในเวลากลางวันไม่เห็นดาวแต่มีแสงแดดและได้คิดค้นนาฬิกาแดดขึ้น และเมื่อมนุษย์รู้จักใช้ใฟ พบว่าไฟสามารถเปลี่ยนสภาพของสารต่าง ๆ ได้ ใช้ไฟในการหลอมโลหะ วิทยาศาสตร์ก็ได้เติมโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

มนุษย์อยู่กับธรรมชาติมาตั้งแต่ยุคแรก ๆ หลาย ๆ สิ่งที่มนุษย์ยังไม่รู้ แต่ก็มีการค้นคว้าสิ่งต่าง ๆ ต่อมา มนุษย์รู้จักแรงทางไฟฟ้าสถิต แต่ยังไม่รู้จักประจุไฟฟ้า ยังอธิบายไม่ได้ จนกระทั้งเมื่อประมาณสามร้อยปีที่ผ่านมา เบนจามิน แฟรงกลิน ได้ค้นพบประจุไฟฟ้าและอธิบายเรื่องต่าง ๆ และนักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อ ๆ มาได้นำความรู้มาค้นคว้าต่อจนมีการสร้างอุปกรณ์เก็บพลังานไฟฟ่า ศึกษาเรื่องไฟฟ้า และเกิดสิ่งต่าง ๆ ที่นำพลังงานไฟฟ้ามามายมาย อย่างเช่นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน

เมื่อวิทยาศาสตร์พัฒนาไป เทคโนโลยีต่าง ๆ และศาสตร์อื่น ๆ ก็พัฒนาตาม ไฟฟ้าได้แตกแขนงออกมาเป็นศาสตร์อื่น ๆ อีกมากมาย เมื่อมีผู้ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ วิชาจุลชีววิทยาก็พัฒนาขึ้น กล้องจุลทรรศน์ทำให้เห็นเส้นเลือดฝอย ซึ่งเป็นตัวเชื่อมระหว่างเส้นเลือดแดงกับเส้นเลือดดำของเรา และพัฒนามาถึงกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตอนที่ทำให้เราศึกษาสิ่งที่เล็กมาก ๆ ได้ง่ายขึ้น ศาสตร์ด้านนาโนเทคโนโลยีก็ตามมา

จากการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เราจะพบว่า การศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ การนำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราดีขึ้น ทำให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ และทำให้เรารู้เรื่องต่าง ๆ จากสิ่งที่เราไม่เคยรู้ และไม่เคยอธิบายได้มาก่อน


ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
ว 8.1 ม.1-3/7 สร้างคำถามที่นำไปสู่การสำรวจตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงาน ให้ผู้อื่นเข้าใจ

Comments

comments

You May Also Like