วิทย์ของการลวกผัก

blanching


สาระที่ 1 : สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
ว 1.1 ม.1/5 ทดลองหาปัจจัยบางประการที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช และอธิบายว่าแสง คลอโรฟิลล์ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ เป็นปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง

สาระที่ 3 : สารและสมบัติของสาร
ว. 3.2  ม. 2/1 ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวล และพลังงาน เมื่อสารเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมทั้งอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี


ร่วมสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ วิทย์สนุกรอบตัว

Comments

comments

You May Also Like