ฟิสิกส์ของลูกแบดมินตัน

18_batminton


ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

สาระที่ 3 : สารและสมบัติของสาร

ว 3.1  ป.3/1  จำแนกชนิดและสมบัติของวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของของเล่น ของใช้

ว 3.1  ป.5/1  ทดลองและอธิบายสมบัติของวัสดุชนิด ต่าง ๆ เกี่ยวกับความยืดหยุ่น ความแข็ง
ความเหนียวการนำความร้อน   การนำไฟฟ้า และ ความหนาแน่น

สาระที่ 4 : แรงและการเคลื่อนที่

ว 4.1  ม.3/1  อธิบายความเร่งและผลของแรงลัพธ์ที่ทำต่อวัตถุ

ว 4.2  ม.3/2  ทดลองและวิเคราะห์โมเมนต์ของแรง และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ว 4.2  ม.4-6/2 สังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม และแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย


ร่วมสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ วิทย์สนุกรอบตัว

Comments

comments

You May Also Like