น้ำใต้ดิน ระวังอย่าให้เกิดมลพิษ

น้ำสำคัญต่อมนุษย์โลก ปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อบริโภคปรากฏในหลายพื้นที่ ดังนั้นเราควรมีวิธีป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษทางน้ำ

Read more