จะร้อนไปถึงไหน

ความร้อน มลพิษทางอากาศส่งผลต่อสุขภาพและต่อชีวิตของมนุษย์ได้ ดังนั้นเราควรร่วมมือกันในการลดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดอากาศร้อนเกินไป

Read more