รู้จักลมหนาว….

3_monsoon


ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

สาระที่ 6 : กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก

ว. 6.1 ม. 1/2 ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ความชื้น และความกดอากาศที่มีผลต่อปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ

ว. 6.1 ม. 1/3 สังเกต วิเคราะห์ และอภิปรายการเกิดปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศที่มีผลต่อมนุษย์


ร่วมสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ วิทย์สนุกรอบตัว

Comments

comments

You May Also Like