เรื่องน่ารู้ของข้าวหอมมะลิ

rice

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 

สาระที่ 1 : สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

ว. 1.1 ม.1/11 อธิบายหลักการและผลการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ เพิ่มผลผลิตของพืชและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

สาระที่ 3 : สารและสมบัติของสาร

ว. 3.2 ม. 2/3 สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของสารเคมี สารปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิต


ร่วมสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ วิทย์สนุกรอบตัว

Comments

comments

You May Also Like