บุหรี่ ภัยใกล้ตนและคนรอบข้าง

1 2 3 4

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 

สาระที่ 1 : สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

ว. 1.1 ม.2/2 อธิบายความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ ของมนุษย์ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ว. 1.1 ม.2/6 อธิบายผลของสารเสพติดต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย และแนวทางในการป้องกันตนเองจากสารเสพติด

สาระที่ 3 : สารและสมบัติของสาร

ว. 3.2 ม. 2/3 สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของสารเคมี สารปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิต


ร่วมสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ วิทย์สนุกรอบตัว

Comments

comments

You May Also Like