เรื่องกลิ่น ๆ ของกระเทียม

garlic

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

สาระที่ 3 : สารและสมบัติของสาร

ว. 3.2 ม. 2/2 ทดลอง อธิบาย และเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาของสารต่าง ๆ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์


ร่วมสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ วิทย์สนุกรอบตัว

Comments

comments

You May Also Like