กันยา กันยุงกัด

mosquito


ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

สาระที่ 3 : สารและสมบัติของสาร

ว. 3.2 ม. 4-6 ทดลอง อธิบาย และเขียนสมการของปฎิกิริยาเคมีทั่วไปที่พบในชีวิตประจำวัน รวมทั้งอธิบายผลของสารเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

สาระที่ 5 : พลังงาน

ว. 5.1 ม. 4-6/2 อธิบายการเกิดคลื่นเสียง บีตส์ของเสียง ความเข้มเสียง ระดับความเข้มเสียง การได้ยินเสียง คุณภาพของเสียง และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์


ร่วมสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ วิทย์สนุกรอบตัว

Comments

comments

You May Also Like