วิทย์ของเทียนไข

candle


ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

สาระที่ 3 : สารและสมบัติของสาร
ว. 3.2 ม.2/2 ทดลอง อธิบาย และเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาต่าง ๆ
ว. 3.2 ม.4-6/4 สืบค้นข้อมูลและอภิปรายการนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกแก๊สธรรมชาติและการกลั่นลำดับส่วนไปน้ำมันดิบไปใช้ประโยชน์

สาระที่ 5 : พลังงาน
ว.5.1 ม.1/2 สังเกตและอธิบายการถ่ายโอนความร้อน และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์


ร่วมสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ วิทย์สนุกรอบตัว

Comments

comments

You May Also Like