ดินสอกับยางลบ ของที่ขาดกันไม่ได้

eraser_pencil

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร

ว 3.2 ม.2/1  สำรวจและอธิบายองค์ประกอบ สมบัติของธาตุและสารประกอบ

ว 3.2 ม.4-6/6  อภิปรายการนำพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลที่เกิดจากการผลิตและใช้พอลิเมอร์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม


สนับสนุนสื่อสร้างสรรค์โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ วิทย์สนุกรอบตัว

Comments

comments

You May Also Like