เลขฐานสองกับการทายวันเกิด

มีบัตรตัวเลขอยู่จำนวน 5 ใบ สำหรับการเล่นเกมทายวันเกิด โดยมีกติกาว่า ผู้ที่จะเป็นผู้ทายจะให้ผู้เล่นดูบัตรตัวเลข ซึ่งแต่ละใบก็จะเขียนเลขต่าง ๆ เอาไว้ตั้งแต่เลข 1-31 เมื่อผู้เล่นดูแล้ว หากบัตรใบใดมีเลขวันเกิดของ ผู้เล่น ก็ให้ผู้เล่นบอกว่า “มี” หรือหากไม่มีเลขวันเกิดของผู้เล่น ก็ให้บอกว่า “ไม่มี” เมื่อดูจนครบทุกใบแล้ว ผู้ทายก็จะสามารถทายได้ทันทีว่า ผู้เล่นเกิดวันที่เท่าใด
ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเกิดวันที่ 22 จะต้องตอบดังนี้ ใบที่ 1 “ไม่มี” , ใบที่ 2 “มี” , ใบที่ 3 “มี” , ใบที่ 4 “ไม่มี” และ ใบที่ 5 “มี” เมื่อจบการตอบคำถามแล้วผู้ทายที่เข้าใจกฎเกณฑ์ของเกมนี้ จะทายวันเกิดได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องไปดูดบัตรตัวเลขซ้ำหรือหาตัวเลขที่ซ้ำกัน

020

วิธีในการนำตัวเลข 1 – 31 ไปใส่ในบัตรตัวเลขแต่ละใบ ไม่ได้เป็นวิธีการเขียนแบบสุ่ม แต่จะอาศัยวิธีการแปลงจากเลขฐานสิบให้เป็นเลขฐานสอง เช่น ตัวเลข 22 ในฐานสิบ เมื่อแปลงเป็นฐานสองจะได้ 101102 ซึ่งจะเหมือนรูปแบบการเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ โดยตัวเลขฐานสองในแต่ละหลักก็เหมือนกับการเก็บข้อมูล 1 บิต ของคอมพิวเตอร์ จากตัวเลข 101102 แสดงว่าเป็นเลขฐานสองที่มีจำนวน 5 หลัก และเราจะนับหลักที่อยู่ขวาสุดเป็นหลักที่ 1 ดังนั้น จะมีตัวเลขในหลักที่ 2, หลักที่ 3 และหลักที่ 5 เป็นตัวเลข 1 แล้วให้ผู้อ่านลองสังเกตจากบัตรตัวเลขจะพบว่าตัวเลข 22 ปรากฏอยู่ในบัตรตัวเลขใบที่ 2,ใบที่ 3 และใบที่ 5 ผู้อ่านได้ทราบวิธีการนำตัวเลขใส่ในบัตรทายวันเกิดแต่ละใบแล้ว ลองนำบัตรตัวเลขไปทดลองทายวันเกิดของกลุ่มเพื่อนซักประมาณ 10 คน แล้วลองสรุปวิธีการทายวันเกิดได้อย่างรวดเร็ว และไม่มีข้อผิดพลาด พร้อมทั้งลองนำวิธีการที่ได้นี้ไปลองสร้างและทายจำนวนตัวเลข 1-100

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://pantip.com/topic/31538650
https://www.gotoknow.org/posts/35267


ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

สาระที่ 6: ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ค 6.1 ม.3/2 ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
ค 6.1 ม.3/5 เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และนำความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ

Comments

comments

You May Also Like