เภสัชกรสอนนาโนเทคโนโลยี

เภสัชกรเป็นผู้ที่นำแนวคิดและทฤษฎีทางด้านเภสัชศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการจัดเตรียมเวชภัณฑ์ ตามใบสั่งของแพทย์ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการแนะนำการใช้ยาให้กับผู้ป่วยให้ถูกวิธี จะมียาบางประเภทที่ถูกจัดเป็นกลุ่มของยาที่แตกตัวยาก เช่น ยาลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดเม็ด ยาแก้ท้องอืด ขับลม ชนิดเม็ด เภสัชกรจะแนะนำผู้ป่วยว่าต้องเคี้ยวเม็ดยาให้ละเอียดก่อนกลืน เพื่อให้ตัวยาออกฤทธิ์ได้เร็วขึ้น ซึ่งเป็นหลักการการเดียวกับการทำให้อนุภาคที่ขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กในระดับนาโน ซึ่งเราจะเรียกกระบวนการแบบนี้ว่า Top-down เพื่อเร่งให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีได้เร็วขึ้น

ภาพแสดงการเพิ่มพื้นที่ผิวเมื่อขนาดอนุภาคเล็กลง

จากรูป จะเห็นการการลดขนาดของอนุภาคให้เล็กลงจะทำให้ที่พื้นที่ผิวรวมมีค่าเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีได้เร็วขึ้น ซึ่งจะคล้ายคลึงกับการเคี้ยวเม็ดยาให้ละเอียดก่อนกลืน ถ้าเราได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม สะเต็มศึกษา ซึ่งจะเน้นให้เรานำความรู้ของศาสตร์ต่าง ๆ มารวมกัน จะทำให้เราทราบว่าเภสัชกรได้สอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปฎิกิริยาเคมีและนาโนเทคโนโลยีให้กับผู้ป่วย
การเร่งปฏิกิริยาทางเคมีให้เกิดเร็วขึ้นด้วยกระบวนการเพิ่มพื้นที่ผิว ผู้อ่านคิดว่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำเรื่องใดได้อีกบ้าง สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ผิวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี

ข้อมูลเพิ่มเติม
 http://tsl.tsu.ac.th/courseware/chem/lesson3/lesson3-2.htm
http://news.sanook.com/133291/


ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

สาระที่ 3: สารและสมบัติของสาร
ว 3.2 ม.2/2 ทดลอง อธิบายและเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาของสารต่าง ๆ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

Comments

comments

You May Also Like