สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

ถ้าเราโชคดีพบชิ้นส่วนกระดูกของมนุษย์ที่ถูกฆ่าหั่นศพ เราสามารถประมาณความสูงของผู้เคราะห์ร้ายได้ด้วยตัวเราเอง น่าทึ่ง! ก่อนอื่นเราต้องรู้ว่ากระดูกชิ้นไหนเป็น กระดูกต้นแขน (Humerus : H) กระดูกปลายแขน(Radius : R) กระดูกต้นขา (Femur : F) กระดูกแข้ง (Tibia : T) ถ้ารู้ด้วยว่าผู้เคราะห์ร้ายเป็นเพศใด เราก็ยิ้มได้เลย แต่ต้องรู้ความสัมพันธ์ต่าง ๆ นิดนึง

โครงกระดูกมนุษย์ พร้อมรายละเอียด

โดยปกติ คนที่ตัวสูง แขนและขาของเขาจะยาวตามความสูงด้วย โดยความยาวนั้นสามารถเขียนความสัมพันธ์เป็นสมการคณิตศาสตร์ได้ จากการรวบรวมข้อมูลทางสถิติ พบว่า คนผู้ชายหรือผู้หญิง ความสูง (h) กับความยาวของกระดูกแต่ละชิ้น มีความสัมพันธ์ดังตารางต่อไปนี้

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสูงกับความยาวของกระดูกแต่ละชนิด
ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสูงกับความยาวของกระดูก

ตัวอย่างเช่น ถ้ากระดูกต้นแขนของผู้เคราะห์ร้ายยาว 30 เซนติเมตร แทนค่าลงในสูตรข้างต้น จะได้ว่า ผู้เคราะห์ร้ายน่าจะสูงประมาณ 73.57 + 2.97(30) = 162.67 เซนติเมตร ซึ่งการรู้ความสูงโดยประมาณของเจ้าของกระดูกมีประโยชน์ต่อการตรวจสอบว่าผู้เคราะห์ร้ายอาจเป็นใคร และหากพบกระดูกส่วนอื่นที่บ่งบอกเพศได้ก็ยิ่งดี เพราะความสูงของคนผู้หญิง (h) กับความยาวของกระดูกแต่ละชิ้น มีความสัมพันธ์กันอีกแบบหนึ่ง ดังตาราง

นอกจากนี้แล้ว หากรู้ข้อมูลว่าผู้ตายอายุเกิน 30 ปี ซึ่งคนที่อายุ 30 อัพ จะสาละวันเตี่ยลงทีละน้อยตามอายุที่มากขึ้น เนื่องจากกระดูกของคนแก่หดตัวลง นักวิทยาศาสตร์เก็บข้อมูลทางสถิติและสรุปเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นไว้ว่า ระยะหดตัว s =  -0.06a+1.80 โดยที่ a > 30 เป็นอายุ ดังนั้น หากผู้ตายเสียชีวิตตอนเกษียณอายุราชการพอดี จะต้องนำค่าระยะหดตัว s = -0.06(60)+1.80 =  -1.80 เซนติเมตร ไปประกอบการประมาณความสูงของผู้ตายด้วย
สุดท้าย อยู่ว่าง ๆ แนะนำให้วัดความยาวของกระดูกทั้งสี่ท่อนของตนเองและบอกญาติไว้ ก็จะเป็นประโยชน์ ไม่ต้องคำนวณ

จากตัวอย่างนี้จะเห็นว่าในธรรมชาติมีหลาย ๆ สิ่งที่นำมาเขียนความสัมพันธ์เป็นสมการคณิตศาสตร์ได้ และคณิตศาสตร์นำมาใช้ในชีวิตเราหลาย ๆ รูปแบบ อาชีพบางอาชีพจะใช้คณิตศาสตร์ในรูปแบบที่แตกต่างกันไป


ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

สาระที่ 4 : พีชคณิต

ค 4.2 ม.2/1 แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ

Comments

comments

You May Also Like