ช่างขี้ลืมแต่รู้พีทาโกรัส

ไม้ฉากเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่างก่อสร้างจะต้องมีติดตัวไว้เสมอ แต่ถ้าไม่มีเพราะขี้ลืม ก็ต้องใช้ความรู้คณิตศาสตร์มาช่วยหากจะต้องสร้างมุมฉาก อย่างเช่นในกรณีดังภาพ ช่างก่อสร้างต้องการกำหนดมุมฉากเพื่อเป็นแนวของกำแพงหรือผนังของอาคาร ช่างรู้ว่ารูปสามเหลี่ยมที่มีด้านแต่ละด้านยาว 3-4-5 หรือ 6-8-10 หรือ 5-12-13 ความยาวเหล่านี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ขั้นตอนของการกำหนดมุมฉากทำตามลำดับ ดังนี้

ขั้นแรก ขึงเชือกยาวตามแนวกำแพง กำหนดจุด A เป็นตำแหน่งที่จะสร้างมุมฉาก ปักหมุดไว้
ขั้นที่สอง วัดเชือกในข้อแรกจากจุด A ยาว 6 ฟุต แล้วปักหมุดเรียกจุด B (ด้านประกอบมุมฉาก AB ยาว 6 ฟุต )
ขั้นที่สาม วัดเชือกอีกเส้นยาว 8 ฟุต ทำเครื่องหมายไว้ ปลายด้านหนึ่งตรึงอยู่ที่จุด A
ขั้นที่สี่ วัดเชือกอีกเส้นยาว 10 ฟุต ทำเครื่องหมายไว้ ปลายด้านหนึ่งตรึงอยู่ที่จุด B
ขั้นที่ห้า นำปลายเชือกที่ไม่ได้ถูกตรึงทั้งสองเส้น (ในขั้นที่สามและสี่) มาชนกัน จุดที่ชนกันให้เป็นจุด C

แค่นี้แหละ จะได้รูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก มุมฉากคือมุม A เห็นไหม ถ้าอยากเป็นช่างขี้ลืม ต้องตั้งใจเรียนคณิตศาสตร์


ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

สาระที่ 3: เรขาคณิต
ค. 3. 2 ม 2/2 ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับในการให้เหตุผลและแก้ปัญหา

Comments

comments

You May Also Like