ความสะดวกของช่างตกแต่งภายใน

ช่างตกแต่งภายในเป็นกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าตกแต่งภายในอาคารให้เป็นไปตามที่แบบที่กำหนดไว้ ซึ่งในการตกแต่งภายในจะต้องมีการประเมินราคา โดยเฉพาะอาคารที่ไม่มีแบบแปลนที่แน่นอนจะต้องมีการตรวจสอบพื้นที่ เพื่อวัดขนาดความยาว ความกว้าง ของพื้นที่ ความสูงของหน้าต่างประตู หน้าต่าง ถ้าหากเป็นช่างโดยทั่วไปก็จะใช้สายวัดความยาว แต่จะไม่สะดวกถ้าเราต้องการวัดบริเวณที่อยู่สูง ๆ ซึ่งในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้น ม.1 เราทราบมาว่า การบอกตำแหน่งของวัตถุจะมี 2 รูปแบบ คือ ระยะทาง และ การกระจัด เช่น ถ้าเราจะวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของส่วนโค้งที่อยู่ด้านบนของประตู ดังรูปภาพ ก ก็ต้องปีนขึ้นไปวัด แต่ถ้าเรานำเทคโนโลยีมาช่วยก็สามารถวัดได้โดยใช้การถ่ายภาพด้วย smartphone แล้วนำมาวัดระยะด้วยแอพพลิเคชัน Multi measure ในระบบปฏิบัติการ iOS ซึ่งก็จะช่วยอำนวยความสะดวกได้ ซึ่งการที่จะรู้จักนำเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา เช่น ถ้าเราจะวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของส่วนโค้งที่อยู่ด้านบนของหน้าต่าง หรือวัดความสูงของอาคาร (ดังรูปภาพ ก) ก็ต้องปีนขึ้นไปวัด แต่ถ้าเรานำเทคโนโลยีมาช่วยก็สามารถวัดได้โดยใช้การถ่ายภาพด้วย smartphone แล้วนำมาวัดระยะด้วยแอพพลิเคชัน Multi measure ในระบบปฏิบัติการ iOS ซึ่งก็จะช่วยอำนวยความสะดวกได้ ซึ่งการที่จะรู้จักนำเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา

อาคารที่มีความสูง และมีหน้าต่างโค้ง
หน้าต่างที่วัดความสูงและส่วนโค้งด้านบนด้วยแอพพลิเคชัน Multimeasure ใน smartphone ระบบปฏิบัติการ iOS

นอกจากนี้อยากให้ผู้อ่านบทความลองคิดว่าแอพพลิเคชัน Multi measure มีหลัการทำงานอย่างไร มีคณิตศาสตร์เรื่องใดเกี่ยวข้องบ้าง แอพพลิเคชันนี้จึงสามารถวัด ความกว้าง ความยาว และความสูงได้ และจะสามารถนำแนวคิดวิธีการที่เราเรียกว่า การวิเคราะห์ภาพถ่าย ไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการใช้แอพพลิเคชั่น Multi measure

ตัวอย่างการนำไปใช้ 

จากตัวอย่างนี้จะเห็นว่า หากเราต้องการสร้างแอพพลิเคชันด้านนี้ออกมา เราต้องรู้จักวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้เขียนโปรแกรมเก่งอย่างเดียวยังไม่พอ จะต้องนำความรู้ด้านอื่น ๆ มาใช้ประกอบในการเขียนโปรแกรมอีกด้วย


ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

สาระที่ 4 : แรงและการเคลื่อนที่
ว 4.1 ม.1/1 สืบค้นข้อมูล และอธิบายปริมาณสเกลาร์ ปริมาณเวกเตอร์

 

Comments

comments

You May Also Like