ดินอุ้มน้ำได้ต่างกัน

พื้นดินในภาคอีสานเป็นดินทราย แห้งแล้ง เป็นคำกล่าวที่ได้ยินคุ้นหู จริงแค่ไหน ต้องพิสูจน์ ต้องพิสูจน์ แห้งแล้ง ต้องดูที่น้ำฝน เมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ เอ๊ะ ไม่เลวนี่นา ฝนตกมากกว่าภาคกลางที่เรียกว่า “อู่ข้าวอู่น้ำ” ของไทยด้วยซ้ำไป จำนวนวันที่ฝนตกก็เยอะกว่า หมายความว่าการกระจายของฝนก็ดีนะ แล้วน้ำฝนหายไปไหน ต้องตามไปดูที่ดินแล้ว

ตารางแสดงปริมาณน้ำฝนในแต่ละพื้นที่
อนุภาคของดิน

ก็เพราะแบบนี้เอง อนุภาคทรายใหญ่ช่องว่างระหว่างอนุภาคเยอะน้ำจึงไหลซึมลงไปเร็วกว่า ไม่อุ้มน้ำเหมือนดินภาคอื่น ๆ ครูชวนเด็ก ๆวัดความสามารถการอุ้มน้ำของดินได้ง่าย ๆด้วยขวดน้ำพลาสติกดังภาพ พร้อมทั้งคำนวณอัตราความเร็วของน้ำไหลผ่านดิน แล้วนำไปประกอบการค้นหาสภาพที่เหมาะสมกับการปลูกพืชที่ต้องการว่าต้องการดินแบบใดได้

ชุดทดลองคำนวณอัตราความเร็วของน้ำไหลผ่านดิน

ข้อมูลเพิ่มเติม
การตรวจวัดสมบัติต่างๆของดินตามแนวทางโครงการ Globe ของ สสวท.
เอกสารเผยแพร่ออนไลน์ การปรับปรุงดินทราย ของกรมพัฒนาที่ดิน


ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
สาระที่ 6: กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
ว 6.1 ม.2/2 สำรวจ วิเคราะห์และอธิบายการใช้ประโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพของดิน

 

Comments

comments

You May Also Like