ห.ร.ม. สร้างสันติ

พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ทรงได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติให้เป็นบุคคลสำคัญผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับโลกประจำปีพุทธศักราช 2534 ในช่วงปี พ.ศ. 2499-2500 พระองค์ทรงรับตำแหน่งเป็นประธานสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติ มีหน้าที่ในการสร้างสันติต่อชาวโลกเป็นสำคัญ และที่นับเป็นเกียรติสูงสุดคือในเวลาที่ทรงปฏิบัติหน้าที่ที่สหประชาชาติ
พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ทรงแก้ปัญหาขัดข้องสำคัญถึงสองครั้ง ครั้งแรกเมื่อประเทศรัสเซียยกกองทัพบุกฮังการี และครั้งที่สอง เมื่อประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส และอิสราเอลยกกองทัพเข้าตีประเทศอียิปต์ ซึ่งพระองค์ทรงมีส่วนทำให้ไม่เกิดสงครามขึ้น

ในหน้าหนึ่งของหนังสือชื่อเรื่อง สัมภาษณ์บุคคลสำคัญของชาติ พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ มีปรากฏคำว่า ห.ร.ม. ความเต็มว่าดังนี้ “…การประชุมสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สปอ.) ที่กรุงการาจี มีการร่างข้อบังคับที่ขัดแย้งกัน 3 ฉบับ [พระองค์] ทรงนิ่งฟังและไม่ทรงอภิปรายแต่อย่างใด ในวันสุดท้ายของการประชุมทรงร่างข้อมติที่อยู่กึ่งกลางระหว่างข้อมติที่ขัดแย้งทั้ง 3 ฉบับ เสนอต่อที่ประชุม ที่สุดที่ประชุมได้ยอมรับร่างมติของฝ่ายผู้แทนไทย ทรงเรียกหลักการที่แต่ละฝ่ายผ่อนปรนผลประโยชน์ของตนโดยไม่ยิ่งหย่อนกันนี้ด้วยศัพท์คณิตศาสตร์ว่า “ห.ร.ม. หรือหารร่วมมากทางการเมือง” …”

หลักหารร่วมมากเราทุกคนใช้แนวคิดนี้กับเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้ หลักการทางคณิตศาสตร์คือ ห.ร.ม. หรือหารร่วมมาก หมายถึงตัวเลขที่มากที่สุดที่สามารถหารตัวเลขอื่น ๆ ที่พิจารณาอยู่ได้ทุกตัวนั้นเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.osknetwork.com/modules.php?name=News&file=article&sid=150

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
สาระที่ 1 : จำนวนและการดำเนินการ
ค 1.4 ม.1/1 นำความรู้และสมบัติเกี่ยวกับจำนวนเต็มไปใช้ในการแก้ปัญหา

Comments

comments

You May Also Like